REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB
I BAGAŻU RĘCZNEGO W POJAZDACH NALEŻĄCYCH
DO FIRMY: KŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

na liniach autobusowych realizowanych na zlecenie gminy Wrocław

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin przewozu osób i bagażu zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu autobusam i na liniach regularnych realizowanych na zlecenie gminy Wrocław przez firmę „Kłosok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.”.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) autobus – środek transportu wykorzystywany przez operatora w przewozach regularnych, którego dotyczy niniejszy regulamin;
b) operator – firma „Kłosok Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.”;
c) przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora;
d) pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3).
3. Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do autobusu.

§ 2

Pasażerowie oraz obsługa autobusów, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Obsługa autobusu, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów uprawnieni są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozów oraz egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, o których mowa w ust. 1.
3. 3. W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa autobusu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

§ 4

Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu autobusów lub zmian kierunku jazdy autobusu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 5

Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę autobusu.

Rozdział II
Zasady Przetwarzania danych osobowych

1. Pojazdy należące do operatora są monitorowane.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27.04.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1):
a) administratorem monitoringu umieszczonego w pojeździe jest Kłosok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.”
b) dane kontaktowe inspektora danych osobowych: iod@klosok.eu.
c) celem przetwarzania Państwa danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ich mienia w pojazdach i mienia Przewoźnika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c i pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i tylko w tym celu Państwa dane są zbierane,
d) odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa,
e) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f) dane przechowywane są przez okres 30 dni, a po tym czasie trwale zniszczone.
3. Szczegółowe informacje dotyczące polityki przetwarzania danych dostępne są na stronie www.klosok.eu/rodo.

Rozdział III
Przewóz osób

§ 1

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie
z niego dozwolone jest tylko na przystankach po zatrzymaniu się autobusu.
2. Wsiadanie do autobusu odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami. Pasażer wsiadający jest obowiązany do okazania kierowcy ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
3. Dla pasażerów nie posiadających biletów na linie 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 podróż
w administracyjnych granicach miasta Wrocławia może odbywać się na podstawie ważnego biletu okresowego dla którego nośnikiem jest karta URBANCARD lub biletu czasowego. W przypadku biletu czasowego pasażer obowiązany jest okazać bilet czasowy, skasowany wcześniej
w innym środku komunikacji miejskiej lub skasować bilet czasowy w kasowniku znajdującym się w pojeździe.
4. Do wsiadania drzwiami środkowymi uprawnione są osoby z widocznym inwalidztwem, osoby na wózkach inwalidzkich i osoby z dzieckiem w wózku oraz rowerzyści.
5. Wysiadanie z autobusu odbywa się każdymi innymi niż przednie drzwi. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku „na życzenie” obowiązany jest poinformować obsługę autobusu przez naciśnięcie przycisku. Wskazane czynności winny być dokonane w czasie i w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie autobusu na przystanku.
6. Zabrania się wsiadania i wysiadania
z autobusu:
a) podczas ruchu autobusu,
b) przed całkowitym otwarciem drzwi autobusu,
c) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd autobusu.
7. Pasażerowie obowiązani są opuścić autobus na ostatnim przystanku:
a) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,
b) gdy autobus zakończył obsługę danej trasy,
c) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, na polecenie obsługi autobusu.
8. Wsiadanie do autobusu na przystankach krańcowych dozwolone jest za zgodą obsługi autobusu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu autobusu na przystanek początkowy.
9. Obsługa autobusu sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły autobus, a wsiadające są wewnątrz autobusu.
10. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące,
w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 2

1. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:
a) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet
w ciąży,
b) inwalidów (osób niepełnosprawnych),
c) wózków inwalidzkich i dziecięcych.
2. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc. W przypadku odbywania przejazdu lub przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek inwalidzki bądź dziecięcy w miejscu określonym w ust. 1 w lit. c, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem inwalidzkim bądź dziecięcym
i przestawienia przewożonego bagażu
z zachowaniem postanowień Rozdziału IV regulaminu §1.

§ 3

1. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z autobusu, bądź niedopuszczone do przewozu. Pasażerom tym nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny przejazd.
2. Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów, zostaną usunięte z autobusu.

§ 4

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa autobusu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

§ 5

W autobusach pasażerom zabrania się:
1. otwierania drzwi autobusu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
2. używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
3. zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,
4. wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
5. siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,
6. spożywania napojów alkoholowych,
7. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, lub zanieczyszczenie autobusu,
8. przebywania w autobusie w łyżworolkach lub wrotkach, czynnego używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,
9. uprawiania sportów lub innych podobnych czynności i zabaw,
10. gry na instrumentach muzycznych,
11. żebrania i sprzedaży obnośnej,
12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów
z autobusu podczas jazdy lub postoju,
13. wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,
14. kwestowania, nalepiania plakatów
i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody operatora,
15. zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów,
16. palenia tytoniu i e-papierosów.

Rozdział IV
Przewóz bagażu

§ 1

1. Pasażer może przewozić w autobusach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze autobusu, nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.
2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1 lub ust. 2, obsługa autobusu może zażądać opuszczenia autobusu przez pasażera, wraz
z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

§ 2

Zabrania się przewożenia w autobusach:
1. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi, przedmiotów
o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.).
2. Przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody.
3. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych.
4. Przedmiotów wywołujących odczucie odrazy.
5. Przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

§ 3

1. Dopuszcza się przewożenie w autobusach:
a) małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,
b) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec
i trzymane są na smyczy,
c) rowerów pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób
i mienia innych pasażerów oraz nie zasłania widoczności obsłudze autobusu lub nie zagraża bezpieczeństwa ruchu.
2. Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

§ 4

Na życzenie innych pasażerów, obsługi autobusu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:
1. umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania
z autobusu,
2. opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone
w sposób sprzeczny z postanowieniami § 3,
3. opuścić autobus wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 2 regulaminu.

§ 5

1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem, rowerem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.
2. Za rzeczy (bagaż) lub zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, operator ponosi odpowiedzialność
w przypadku, gdy szkoda powstała z winy operatora.

Rozdział V
Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

§ 1

1. Opłaty za przejazd autobusami są pobierane w wysokości określonej Taryfą opłat, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Przy wsiadaniu do autobusu linii 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 pasażer zobowiązany jest okazać kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub zakupić bilet jednorazowy, lub skasować bilet czasowy ważny w administracyjnych granicach Wrocławia.
2. Sprzedaż biletów jednorazowych na przejazd liniami 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 odbywa się wyłącznie u kierowcy pojazdu, a bilety okresowe w stacjonarnym punkcie sprzedaży podanym w punkcie 3.
3. Bilety okresowy można zakupić w punkcie sprzedaży biletó w przy ulicy Bolesława Krzywoustego 317 (Punkt LOTTO) czynny w dni powszednie w godzinach 9:00 –
18:00 oraz w soboty 9:00 – 15:00 .
4. Pasażer uprawniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający te uprawnienia.
5. Bilet okresowy imienny ważny jest
z dokumentem tożsamości.
6. Bilet zakupiony u kierowcy nie podlega kasowaniu.

§ 3

1. Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu jednorazowego, czasowego lub imiennego biletu okresowego.
2. Nieważny jest bilet jednorazowy użyty przez inną osobę korzystającą
z przewozu na podstawie tego biletu.
3. Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego treści lub danych osobowych
w przypadku imiennego biletu okresowego.
4. Nieważny jest bilet imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko oraz numer dokumentu uprawniającego do ulgi), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.

§ 4

1. Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób są kontrolerzy biletów posiadający podczas przeprowadzania kontroli na widocznym miejscu identyfikator zawierający:
a) nazwę operatora,
b) napis „KONTROLER BILETÓW”,
c) numer identyfikacyjny kontrolującego,
d) zdjęcie kontrolującego,
e) okres ważności dokumentu,
f) zakres upoważnienia,
g) pieczęć i podpis wystawcy.
2. Funkcję kontrolera biletów pełnią
w szczególności kierowcy autobusów.
3. Kontrolę dokumentu przewozu osób może dokonywać podmiot uprawniony przez Gminę Wrocław zwany dalej kontrolerem biletów, który posiada identyfikator ze zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu i zawierający:
• nazwę firmy lub organu kontrolującego,
• numer identyfikacyjny kontrolera,
• okres ważności dokumentu,
• zakres upoważnienia,
• pieczęć i podpis wystawcy.

§ 5

1. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów
i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów lub kierowcy autobusu.
2. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:
a) braku odpowiedniego i ważnego biletu lub,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.
2. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty.
3. W razie odmowy uiszczenia opłat
i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.
4. W przypadku stwierdzenia faktu nie posiadania biletu przez pasażera, wystawione zostanie wezwanie do zapłaty w wysokości określonej w Taryfie Opłat w rozdziale IV Opłaty dodatkowe. Pasażer zobowiązany jest również do wniesienia opłaty za przejazd, zgodnej
z obowiązującym cennikiem, określonym
w Taryfie Opłat w rozdziale II Taryfa opłat za przejazd.
5. Odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty rozpatruje podmiot uprawniony przez Gminę Wrocław.

§ 7

1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.
2. O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu operator zawiadamia prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 8

W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, operator może dochodzić od sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pokrycie kosztów rzeczywistej szkody.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 1

1. Wnioski i skargi oraz reklamacje
w sprawach związanych z przewozem osób i bagażu w przewozach realizowanych na zlecenie Gminy Wrocław rozpatruje osoba upoważniona przez operatora.
2. Wnioski i skargi oraz reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia ze względu na czas przechowywania zapisu
z monitoringu pojazdu.
3. Miejsca i terminy przyjęć interesantów
w sprawach skarg i wniosków, numery telefonów oraz poczty elektronicznej operatora są podane w każdym pojeździe
i na przystanku.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 1 5 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm. ).

Organizator:

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Transportu
ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
tel. +48 71 777 88 80
Urząd Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
tel. + 48 71 323 02 03
www.gmina.dlugoleka.pl

Operator:

Kłosok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Siedziba:
ul. Gajowa 62, 44-240 Żory
Adres korespondencyjny:
ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
Adres zajezdni:
ul. Irysowa 31, 51-117 Wrocław
Tel. 792 700 440
Strona www: klosok.eu

Regulamin obowiązuje od 01-08-2023r.


Plik PDF: Regulamin Wrocław od 01-08-2023r.pdf